info@bonotoo.com (+421) 948 176 919 Pridajte sa k nám na Facebooku Prihlásenie   |   Registrácia SK | CZ

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI NÁKUPE NA www.bonotoo.com.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť RAVO, s. r. o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Základné informácie

Prevádzkovateľ:

RAVO s. r. o.

Palárikova 5

SK - 010 01  Žilina

Slovenská republika

 

info@bonotoo.com

+421 948 176 919

 

IČO: 46 342 222

DIČ: 202 335 2727

IĆ DPH: SK202 335 2727

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK8009000000005024855516

SWIFT: GIBASKBX

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webovej stránke www.bonotoo.com.

 

Účel spracovania osobných údajov:

·        vytvorenie elektronickej objednávky a zaslanie potvrdenia o objednávke – spracúvanie objednávok

·        informovanie o stave objednávky

·        evidencia objednávok  pre prípadné riešenie reklamácií

·        vystavenie daňového dokladu v zmysle zákona

·        doručenie tovaru

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

·        meno a priezvisko

·        adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)

·        adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)

·        telefónne číslo

·        e-mail

 

Naša spoločnosť (prevádzkovateľ) získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré zákazník objednaním tovaru od prevádzkovateľa očakáva.  Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, informovanie o stave objednávky a sprostredkovanie doručenia tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné prijatú objednávku spracovať. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov je zákazník (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje.

Pri registrácii máte možnosť udeliť nám súhlas na zaradenie Vašej e-mailovej adresy do našej databázy e-mailov, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našom tovare, službách a novinkách na webovej stránke. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie oznámite písomne na adresu spoločnosti alebo e-mailom na adrese: info@bonotoo.com.

Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov.

K poskytnutým osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovatelia, ktorí sú viazaní nakladať s nimi v zmysle zásad ochrany osobných údajov uvedených v bezpečnostnej smernici a sprostredkovateľskej zmluve.

Osobné údaje sú spracúvané výhradne v zmysle účelu, na ktorý boli poskytnuté.

Osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil spoločnosť likviduje. V prípade, že sú predmetom spracúvania osobné údaje uvedené na úradných dokladoch, dotknutá osoba môže požiadať o ich vrátenie.

 

Sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Naša spoločnosť v žiadnom prípade získané osobné údaje nesprístupňuje ani nezverejňuje!

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch.

Dotknutá osoba je povinná uvádzať pravdivé a aktuálne osobné údaje a zároveň je v prípade ich zmeny povinná informovať našu spoločnosť.

Údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch dotknutej osoby sú spracúvané počas celej doby trvania registrácie v e-shope www.bonotoo.com.

Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013:

·        na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie či sú alebo nie sú jej osobné údaje

·        vyžadovať informáciu, akým spôsobom sú jej osobné údaje spracúvané

·        vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje

·        vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

·        vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

·        vyžadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ak došlo k porušeniu zákona

·        vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

·        na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu – využívaniu - poskytovaniu svojich osobných údajov a žiadať ich likvidáciu v prípade, že sú tieto údaje bez jej súhlasu spracúvané a využívané na účely priameho marketingu

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o nich informovaná do 30 dní od ich prijatia. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva elektronickou poštou, písomnou formou alebo osobne na adrese spoločnosti.

V prípade, že budete mat záujem o zrušenie registrácie na našej webovej stránke, stačí, svoje rozhodnutie písomne oznámiť e-mailom na adrese: info@bonotoo.com . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavovaním objednávky je naša spoločnosť povinná uchovávať v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú údaje zlikvidované.

V prípade, že máte otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov, spojte sa s nami na vyššie uvedených kontaktoch.

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Naša spoločnosť RAVO, s. r. o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.bonotoo.com, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manipulované v súlade zo zákonom č. 122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti RAVO,s. r. o.

Otázky a odpovede týkajúce sa ochrany osobných údajov pri nákupe v E-shope www.bonotoo.com.

 

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred  bankovým prevodom, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

 

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodaniu tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej. Nakoľko sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

 

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po zalogovaní do eshopu www.bonotoo.com môžete tieto údaje editovať alebo mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na info@bonotoo.com.

 

Ako sú zabezpečené nákupné terminály na predajniach?

Tieto počítače neukladajú žiadne informácie do pamäti "cache" ani ako cookies či inou formou, je znemožnené zapamätanie akýchkoľvek hesiel, je znemožnené automatické doplňovanie formulárov. Všetky tieto počítače sú zabezpečené proti konfiguračným zmenám a pravidelne kontrolované a strážené proti zneužitiu.

 

Ako používáme cookies a čo sú to súbory cookies?

Súbory "cookies" sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäte. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac odpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám.

 

Ohrozuje používanie súborov cookies moje súkromie?

Spoločnosť RAVO, s. r. o. vždy postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a najvyššími etickými štandardmi. Veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a spokojnosti návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu dôsledne dbáme na ochranu vášho súkromia. Používanie cookie súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje; avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vám mohli dodať vami objednané výrobky), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac odpovedať vašim individuálnym záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje, samozrejme, chránime za použitia tých najmodernejších technológií a ďalším osobám či firmám ich dávame k dispozícii len v nevyhnutnom rozsahu (napr. dopravcom, ktorí vám doručujú náš tovar). V niektorých prípadoch nám ale poskytnutie vašich osobných údajov môže ukladať zákon.

 

Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?

Áno, stačí, ak si pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustíte funkciu anonymného prehliadača. V takom prípade je však možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prehliadanie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov odpovedajúcich vašim potrebám.

 

Ako môžem zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má spoločnosť RAVO, s. r. o.? Môžem skontrolovať ich správnosť? Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?

Áno, stačí, keď sa na našu spoločnosť obrátite s akoukoľvek otázkou či požiadavkou, a to buď prostredníctvom mailu alebo telefonicky, poprípade písomne na adresu RAVO, s. r. o., Palárikova 5, Žilina 010 01.